Ποιος έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο Κτηματολόγιο;

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), και κάθε δικαιούχος επικαρπίας και προσωπικής ή πραγματικής δουλείας (οποιουδήποτε περιεχομένου), ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής) και κάθε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2308/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (πχ εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λ.π.)

Περισσότερα

Μπορώ να κάνω δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο με δικαίωμα για το οποίο έχω μόνο προσύμφωνο;

Το προσύμφωνο είναι πράξη μη μεταγράψιμη στο Υποθηκοφυλακείο, συνεπώς δεν σας κατοχυρώνει ότι κατέχετε το ακίνητο. Θα πρέπει να προβείτε σε διόρθωση τέτοιου είδους εκκρεμοτήτων προκειμένου να υποβάλετε τη δήλωσή σας στο Κτηματολόγιο. Σημειώστε ιδιαίτερα το εξής: Αν έχουν συμπληρωθεί 20 χρόνια από την υπογραφή του προσυμφώνου και κατέχετε το ακίνητο, τότε μπορείτε να το δηλώσετε με το δικαίωμα της έκτακτης χρησικτησίας και να προσκομίσετε το προσύμφωνο ως αποδεικτικό της άσκησης χρησικτησίας.

Περισσότερα

Μπορώ να δηλώσω δικαίωμα σε ακίνητο που έχω αποκτήσει με κληρονομιά, για την οποία δεν έχω κάνει αποδοχή (ή άλλη ισοδύναμη πράξη π.χ. κληρονομητήριο);

Ναι, μπορείτε να δηλώσετε το δικαίωμά σας στο Κτηματολόγιο ακόμα κι αν δεν έχετε κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή όμως, θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριμένα:

Κληρονομιά με διαθήκη: 

Θάνατος μετά 1/3/2013

 1. ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
 2. ληξιαρχική πράξη θανάτου (από Ο.Τ.Α)
 3. αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης (από ειρηνοδικείο)
 4. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης (από ειρηνοδικείο)
 5. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς (από ειρηνοδικείο)

Θάνατος προ 1/3/2013

 1. ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
 2. ληξιαρχική πράξη θανάτου (από Ο.Τ.Α)
 3. αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης (από ειρηνοδικείο)
 4. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς  (Από πρωτοδικείο και ειρηνοδικείο)
 5. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης  (Από πρωτοδικείο και ειρηνοδικείο)

Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: 

Θάνατος μετά 1/3/2013

 1. ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
 2. ληξιαρχική πράξη θανάτου (από Ο.Τ.Α)
 3. πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (από Ο.Τ.Α)
 4. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης (από ειρηνοδικείο)
 5. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς (από ειρηνοδικείο)

Θάνατος προ 1/3/2013

 1. ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
 2. ληξιαρχική πράξη θανάτου (από Ο.Τ.Α)
 3. πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (από Ο.Τ.Α)
 4. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ( (Από πρωτοδικείο και ειρηνοδικείο)
 5. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς  (Από πρωτοδικείο και ειρηνοδικείο)

Όταν συνταχθεί η πράξη αποδοχής κληρονομιάς και μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο, θα πρέπει να προσκομιστεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης αντίγραφο της πράξης και του πιστοποιητικού μεταγραφής, προκειμένου να κατοχυρωθεί το δικαίωμα.

Περισσότερα