Κυκλοφοριακή μελέτη στην περιοχή Πολιτεία του Δήμου Κηφισίας.

έργο: Κυκλοφοριακή μελέτη στην περιοχή Πολιτεία  του Δήμου Κηφισίας.

κύριος έργου : Δήμος Κηφισίας

ημερομηνία : 2017

περιγραφή: Έγινε καταγραφή της υφιστάμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και με στοχευόμενες επεμβάσεις επετεύχθητε  βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών.

Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε χρήση.