Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου επι των οδών Μ.Κυδωνιών και Καίρη

Έργο: Βελτίωση τροποποίηση του κόμβου Κ3 επί της Εθνικής οδού Βυτίνα – Αρχαία Ολυμπία.

Κύριος έργου : Δήμος Διονύσου.

Ημερομηνία : 2010

Περιγραφή: Έγινε σχεδιασμός ενός κυκλικού κόμβου (σύνθεση δυο κυκλικών κόμβων) για τον καθορισμό της πορείας των οχημάτων ώστε να μειωθούν οι διασταυρώσεις τους. Για την εκτέλεση του έργου έγιναν :

  • Λεπτομερής σχεδιασμός και χωροθέτηση του κόμβου
  • Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων
  • Μελέτη ηλεκτροφωτισμού.
  • Τοπογραφική αποτύπωση.
  • Χάραξη του κόμβου.

Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε χρήση.