Διαχείριση Έργων και Παρακολούθηση Κατασκευής

Αντιμετωπίζοντας τις ανησυχίες των ενδιαφερομένων μερών, εξετάζουμε και συντονίζουμε με τον πελάτη τα χρονοδιαγράμματα και τα σχέδια αναδιοργάνωσης του κατασκευαστή έτσι ώστε, μέσω της παρακολούθησης της κατασκευής, να ελαχιστοποιείται το κόστος και οι κίνδυνοι για την ποιότητα.

Διαχείριση Έργων